Regulamin sklepu internetowego zrecznarobota.com

 

Sklep internetowy zRĘCZNA  ROBOTA (zwany dalej także „Sklepem”), działający pod domeną www.zrecznarobota.com  prowadzony jest przez Magdalenę Sznajder, prowadzącącą działalność gospodarczą pod nazwą: zRĘCZNA  ROBOTA Magdalena Sznajder, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki. Siedziba przedsiębiorcy (siedziba Sklepu) mieści się przy ul. Spacerowej 7/4, 47-320 Gogolin, Numer NIP 1990066569.

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1.    Niniejszy regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego zrecznarobota.com

2.    Do korzystania z usług Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu wraz z oprogramowaniem niezbędnym dla wyświetlania stron www.

3.    Stroną dokonującą zakupów w Sklepie, zwaną dalej Kupującym jest konsument (w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu jest Magdalena Sznajder, zwana dalej także Sprzedawcą.

4.    Przedmiotem sprzedaży są towary prezentowane przez Sklep na stronie www.zrecznarobota.com w chwili składania zamówienia.

5.    Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT, chyba że oferta stanowi inaczej. Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Cena podana przy każdym towarze nie zawiera kosztów przesyłki.

6.    W przypadku sprzedaży produktów, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sklepu.

7.    Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz ich wycofania z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą zamówień, które zostały złożone.

8. Zakazuje się osobom korzystającym ze  Sklepu zamieszczania w nim treści bezprawnych.

 

§ 2

Składanie zamówień

 

1.    Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub wyjątkowo mailem na adres zrecznarobota@interia.pl można składać przez całą dobę.

2.    Po złożeniu zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu Kupujący otrzyma e-mail na adres, który został przez niego podany, w celu poinformowania go, że zamówienie dotarło do Sklepu. Jeżeli e-mail nie dotarł do Kupującego po złożeniu zamówienia - zamawiający proszony jest sprawdzenie swojej skrzynki mailowej "spam" lub kontakt ze Sklepem.

3.    Modyfikacja lub anulowanie zamówienia przez Kupującego jest możliwa poprzez e-mail do czasu dokonania wpłaty.

4.    Po złożeniu zamówienia przez Kupującego Sklep będzie wysyłał powiadomienia na adres mailowy Kupującego o zmianie statusu zamówienia. Aktualny status realizacji zamówienia zarejestrowany Kupujący może sprawdzić po kliknięciu na link otrzymany w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. Informacje o realizacji zamówienia można uzyskać także pod adresem e-mailowym: zrecznarobota@interia.pl

5.    Kupujący może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji płatności:

1)    przelewem na konto bankowe Sklepu,

6.    W przypadku nieopłacenia zamówienia w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia Sklep wysyła dodatkowy e-mail do Kupującego z prośbą o opłacenie zamówienia. W przypadku braku płatności w terminie wskazanym w dodatkowym e-mailu (nie krótszym niż 7 dni) zamówienie zostaje anulowane.

 

§ 3

Realizacja zamówień

 

1.    Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy rejestracji prawdziwych danych osobowych i kontaktowych.

2.    W przypadku gdy zajdzie podejrzenie błędnego wypełnienia formularza zakupu lub gdy zamówienie budzi uzasadnione zastrzeżenia obsługa Sklepu dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia zamówienia.

3.    Sklep realizuje wysyłkę zamówionych towarów za pośrednictwem Poczty Polskiej. Nie jest możliwy odbiór osobisty.

4.    Sklep dołoży wszelkich starań, aby zamówienie zostało wykonane w możliwie jak najkrótszym terminie. Przybliżony czas realizacji zamówienia wynosi średnio dwadzieścia dni roboczych. Całkowity termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 6 tygodni od daty wpływu należności na konto Sprzedawcy.

5.    W przypadku, gdy zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania, z uwagi na brak towaru, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie zawiadomiony, najpóźniej jednak w ciągu maksymalnie czternastu dni od dnia zawarcia umowy, zaś Sprzedawca zwróci w tym czasie całą otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną.

6.    Wraz z towarem Kupujący otrzymuje na życzenie dowód sprzedaży.

7.    Opłaty za przesyłkę kształtują się w zależności od wagi i wymiarów zamówionych przedmiotów:

 

- list polecony priorytet (Poczta Polska) – od 9,00 zł

- paczka pocztowa ekonomiczna (Poczta Polska) – od 10,50zł

 

8.    Informacje o kosztach związanych z wysłaniem przesyłki znajdują się również w formularzu składania zamówienia i są uwidaczniane w momencie finalizowania zamówienia. Ewentualne koszty przesyłki doliczane są do każdego zamówienia.

9.    Jeśli zakupiony towar dotarł do Kupującego w stanie wskazującym na uszkodzenie mechaniczne lub jest niekompletny, Sprzedawca zaleca sporządzenie w obecności pracownika firmy kurierskiej protokołu reklamacyjnego oraz skontaktowanie się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

10.    Sprzedawca nie ponosi wobec Kupującego niebędącego konsumentem odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówionych towarów, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie podmiotu świadczącego usługi przesyłki.

 

§ 4

Reklamacje (niezgodność towaru z umową)

 

1.    Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru.

2.    Reklamacja może być złożona pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub e-mailem na adres: zrecznarobota@interia.pl

3.    W przypadku złożenia reklamacji Kupujący powinien dostarczyć zakupiony towar na adres Sprzedawcy.

4.    W przypadku umów zawartych z osobami mającymi status konsumenta, jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia. Jeżeli kupujący nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

5.    W przypadku umów zawartych z Kupującymi niebędącymi konsumentami stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty związane z reklamacją pokrywa Kupujący niebędący konsumentem.

6.    Uprawnienia konsumenta wynikające z niezgodności towaru z umową lub Kupującego niebędącego konsumentem z tytułu rękojmi za wady nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym.

 

§ 5

Prawo odstąpienia od umowy i zasady zwrotów

 

1. Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres:

zrecznarobota@interia.pl 

bądź też listownie na adres:

zRĘCZNA ROBOTA Magdalena Sznajder ul. Spacerowa 7/4 47-320 Gogolin

2. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu - lub w innej formie, zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta.

3. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Klienta prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności.

4. Sklep potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

5. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.

7. Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.

9. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu z zastrzeżeniem, że:

a) Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;
b) w przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
c) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności o czym mowa w pkt. 8 powyżej;

10. Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na usługi rozpoczęte za zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.

11. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

12. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu terminu prawa odstąpienia od Umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.

13. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

14.   Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

15.    W przypadku pozostałych Kupujących, nieposiadających statusu konsumenta, zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 

§ 6

Rejestracja i ochrona danych osobowych

 

1.    Kupujący wypełniając formularz zakupu w Sklepie dobrowolnie oświadcza, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.

2.    Kupujący wypełniając formularz zakupu wyraża zgodę na umieszczenie podanych danych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji i obsługi zamówień przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3.    Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sklepu internetowego nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.

4.    Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sklep zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 6  ust. 2 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.

 

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 

1.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

2.    Niniejszy regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

3.    Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym niebędącym konsumentem jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. W sporach wynikłych w stosunkach z konsumentami właściwość sądu określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz innych ustaw.

4.    W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości można skontaktować się ze Sklepem pod adresem email: zrecznarobota@interia.pl

5.    Niniejszy regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.zrecznarobota.com i obowiązuje od dnia  01.12.2014 r.

 

 

Ostatnia aktualizacja regulaminu: 24.12.2014r.